Subsidiary Financials


2017-18
Apollo Vredestein Tires Inc

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein Tires Inc

Apollo Vredestein Tires Inc

2017-18
Apollo Tyres (Thailand) Limited

Subsidiary Financials

Apollo Tyres (Thailand) Limited

Apollo Tyres (Thailand) Limited

2017-18
Apollo Tyres (Cyprus) Pvt Ltd

Subsidiary Financials

Apollo Tyres (Cyprus) Pvt Ltd

Apollo Tyres (Cyprus) Pvt Ltd

2017-18
Apollo Tyres (UK) Pvt Ltd

Subsidiary Financials

Apollo Tyres (UK) Pvt Ltd

Apollo Tyres (UK) Pvt Ltd

2017-18
Apollo Tyres (Germany) GmbH

Subsidiary Financials

Apollo Tyres (Germany) GmbH

Apollo Tyres (Germany) GmbH

2017-18
Apollo Vredestein GesmbH

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein GesmbH

Apollo Vredestein GesmbH

2017-18
ATL Singapore Pte Ltd

Subsidiary Financials

ATL Singapore Pte Ltd

ATL Singapore Pte Ltd

2017-18
Apollo Vredestein B.V.

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein B.V.

Apollo Vredestein B.V.

2017-18
Apollo Tyres Cooperatief U.A.

Subsidiary Financials

Apollo Tyres Cooperatief U.A.

Apollo Tyres Cooperatief U.A.

2017-18
Apollo Tyres B.V.

Subsidiary Financials

Apollo Tyres B.V.

Apollo Tyres B.V.

2017-18
Apollo Tyres (Greenfield) B.V.

Subsidiary Financials

Apollo Tyres (Greenfield) B.V.

Apollo Tyres (Greenfield) B.V.

2017-18
Vredestein Marketing B.V.

Subsidiary Financials

Vredestein Marketing B.V.

Vredestein Marketing B.V.

2017-18
Vredestein Marketing B V & Co. KG

Subsidiary Financials

Vredestein Marketing B V & Co. KG

Vredestein Marketing B V & Co. KG

2017-18
Vredestein Consulting B.V.

Subsidiary Financials

Vredestein Consulting B.V.

Vredestein Consulting B.V.

2017-18
Saturn F1 Pvt Ltd

Subsidiary Financials

Saturn F1 Pvt Ltd

Saturn F1 Pvt Ltd

2017-18
S.C. Vredesetin RO S.R.L.

Subsidiary Financials

S.C. Vredesetin RO S.R.L.

S.C. Vredesetin RO S.R.L.

2017-18
Reifencom Tyre (Qingdao) Co., Ltd.

Subsidiary Financials

Reifencom Tyre (Qingdao) Co., Ltd.

Reifencom Tyre (Qingdao) Co., Ltd.

2017-18
Reifencom GmbH Hannover

Subsidiary Financials

Reifencom GmbH Hannover

Reifencom GmbH Hannover

2017-18
Reifencom GmbH Bielefeld

Subsidiary Financials

Reifencom GmbH Bielefeld

Reifencom GmbH Bielefeld

2017-18
Reifencom Einkaufsgesellschaft mbH & Co. OHG

Subsidiary Financials

Reifencom Einkaufsgesellschaft mbH & Co. OHG

Reifencom Einkaufsgesellschaft mbH & Co. OHG

2017-18
Finlo B.V.

Subsidiary Financials

Finlo B.V.

Finlo B.V.

2017-18
Apollo Vresestein (UK) Ltd

Subsidiary Financials

Apollo Vresestein (UK) Ltd

Apollo Vresestein (UK) Ltd

2017-18
Apollo Vredestein Schweiz AG

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein Schweiz AG

Apollo Vredestein Schweiz AG

2017-18
Apollo Vredestein Opony Polska sp. Zo.o.

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein Opony Polska sp. Zo.o.

Apollo Vredestein Opony Polska sp. Zo.o.

2017-18
Apollo Vredestein Kft.

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein Kft.

Apollo Vredestein Kft.

2017-18
Apollo Vredestein Italia S.R.L

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein Italia S.R.L

Apollo Vredestein Italia S.R.L

2017-18
Apollo Vredestein France SAS

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein France SAS

Apollo Vredestein France SAS

2017-18
Apollo Vredestein Belux

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein Belux

Apollo Vredestein Belux

2017-18
Apollo Vredestein Nordic AB

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein Nordic AB

Apollo Vredestein Nordic AB

2017-18
Apollo Vredestein Iberica S.A.

Subsidiary Financials

Apollo Vredestein Iberica S.A.

Apollo Vredestein Iberica S.A.

2017-18
Apollo Vredesetin GmbH

Subsidiary Financials

Apollo Vredesetin GmbH

Apollo Vredestein GmbH

2017-18
Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte. Ltd.

Subsidiary Financials

Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte. Ltd.

Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte. Ltd.

2017-18
Apollo Tyres Global R&D B.V.

Subsidiary Financials

Apollo Tyres Global R&D B.V.

Apollo Tyres Global R&D B.V.

2017-18
Apollo Tyres Do Brasil Ltda

Subsidiary Financials

Apollo Tyres Do Brasil Ltda

Apollo Tyres Do Brasil Ltda

2017-18
Apollo Tyres AG

Subsidiary Financials

Apollo Tyres AG

Apollo Tyres AG

2017-18
Apollo Tyres Africa (Pty) Ltd.

Subsidiary Financials

Apollo Tyres Africa (Pty) Ltd.

Apollo Tyres Africa (Pty) Ltd.

2017-18
Apollo Tyres (Middle East) FZE

Subsidiary Financials

Apollo Tyres (Middle East) FZE

Apollo Tyres (Middle East) FZE

2017-18
Apollo Tyres (Malaysia) Sdn Bhd

Subsidiary Financials

Apollo Tyres (Malaysia) Sdn Bhd

Apollo Tyres (Malaysia) Sdn Bhd

2017-18
Apollo Tyres (London) Pvt Ltd

Subsidiary Financials

Apollo Tyres (London) Pvt Ltd

Apollo Tyres (London) Pvt Ltd

2017-18
Apollo Tyres (Hungary) Kft

Subsidiary Financials

Apollo Tyres (Hungary) Kft

Apollo Tyres (Hungary) Kft

2017-18
Apollo (South Africa) Holdings (Pty) Ltd

Subsidiary Financials

Apollo (South Africa) Holdings (Pty) Ltd

Apollo (South Africa) Holdings (Pty) Ltd